1. Phạm vi áp dụng:

Tất cả mọi tỉnh thành trên cả nước.

2. Thời gian giao – nhận hàng:

3. Hình thức giao hàng: